Farma fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg
w Koninie

Strona informacyna projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
logo-ue

Produkcja energii elektrycznej na bazie źródła energii słonecznej wpisuje się w politykę UE w zakresie ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju i poprawy warunków rozwoju regionalnego, realizując jednocześnie strategię miasta Konina oraz założenia „Klastra Energii – Zielona Energia Konin”. PWiK Sp. z o.o. jako strategiczna spółka dla miasta inwestuje w instalacje fotowoltaiczne w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa dążąc do samowystarczalności energetycznej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg działa już instalacja o mocy 100 kW, kolejna o tej samej mocy powstanie na modernizowanej obecnie Stacji Uzdatniania Wody, a w pierwszej połowie 2020 roku na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg ruszy budowa największej farmy fotowoltaicznej w mieście o mocy 2,18 MW. Wszystkie obiekty „Pewiku” będą połączone przyłączami kablowymi do przesyłania energii elektrycznej zwiększając niezależność i bezpieczeństwo energetyczne spółki. Inwestycja obejmuje montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych naziemnych oraz na wiacie na osad odwodniony. Naziemne panele będą miały moc 1,96 MW. Natomiast panele zamontowane na zadaszeniu wiaty pozwolą na uzyskanie ponad 222 kW mocy do dyspozycji.

Dofinansowanie: 12 marca 2020 roku Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zbigniew Szymczak, podpisał umowę o dofinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi ponad 8,3 mln złotych i jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu. Do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, „Pewik” przystąpił jako lider i koordynator „Klastra Energii – Zielona Energia Konin”. Po pozytywnej ocenie merytorycznej oraz formalnej wniosku, jako jedyny klaster w Polsce, uzyskał dofinansowanie na realizację zadania w ramach zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Wybór Wykonawcy: 25 marca 2020 roku „Pewik” ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przetargu są dostępne na : www.pwik-konin.com.pl/przetargi , w Biuletynie Informacji Publicznej PWiK Sp. z o.o., www.konin.pl, www.ted.europa.eu oraz www.bzp.uzp.gov.pl. Spośród dostarczonych do 15 maja 2020 roku 10 ofert zostanie wyłoniony jeden Wykonawca spełniający zapisane w specyfikacji kryteria. Na początku lipca 2020 roku rozpocznie się budowa farmy fotowoltaicznej.

Przedsiębiorstwo po uruchomieniu farmy fotowoltaicznej rocznie wyprodukuje 1862 MWh energii, uwzględniając straty na inwerterach i przesyle, z czego 550 MWh zużyje na potrzeby zasilania eksploatowanych oczyszczalni ścieków, a nadwyżka energii będzie sprzedawana do sieci dając spółce dodatkowe źródło przychodów.

Aktualności

Pierwsze kilowaty zielonej energii popłynęły z inwerterów farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej…

Czytaj dalej

W obliczu szalejących cen energii elektrycznej PWiK Sp. z o.o.…

Czytaj dalej

W świetle zmian klimatycznych i gospodarczych bardzo ważne jest umiejętne wykorzystywanie szans i możliwości inwestowania przez instytucje publiczne, czy spółki komunalne w odnawialne źródła energii.

Przykładem podmiotu, który z powodzeniem realizuje wiele innowacyjnych inwestycji nastawionych na energetyczną samowystarczalność jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prowadzone obecnie inwestycje, a także zaplanowane na niedaleką przyszłość działania przedsiębiorstwa są kluczowe dla rozwoju w Koninie gospodarki niskoemisyjnej. Pomóc w tych działaniach ma „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”, którego uczestnikiem jest przede wszystkim Miasto Konin oraz konińskie spółki miejskie – PWiK Sp. z o.o.,  MPEC Sp. z o.o., MZGOK Sp. z o.o., PGKiM Sp. z o.o., MZK Sp. z o.o. 

Galeria

Wizualizacja farmy fotowoltaicznej - widok od strony południowej
Wizualizacja farmy fotowoltaicznej
Wizualizacja farmy fotowoltaicznej - widok od strony południowo-zachodniej
Wizualizacja farmy fotowoltaicznej - widok od strony północnej
Wizualizacja farmy fotowoltaicznej - widok z poziomu człowieka

Kontakt z nami

ul. Poznańska 49,
62-510 Konin

63 240-39-61
pwikkonin@pwik-konin.com.pl

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznańska 49, 62 – 510 Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 – 39 – 68; tel. kom. 601 – 171 – 332, e-mail: iod@pwik-konin.com.pl. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych jest dostępna na stronie www.pwik-konin.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” – klauzula informacyjna administratora danych – PWIK Konin względem podmiotu danych.